Skip to main content
ma – to 8.00 – 18.00, pe 9.00 – 16.00 | puh. 050 4702660

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.

Rekisterinpitäjä on: Fysiopiste Axoni Oy
Y-tunnus: 2983820-2
Maskuntie 226, 21250 Masku
puh. 0504702660
www.fysiopisteaxoni.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Elina Pinomäki
elina@fysiopisteaxoni.fi
puh. 040 7331841

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluiden markkinointiin. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa sähköinen suoramarkkinointi edellyttää erillistä suostumusta.

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta.

Säännönmukaisesti asiakkaan henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille:
Tiedot tallennetaan Fysiopiste Axonin keskitettyyn rekisteriin. Fysiopiste Axonin keskitetty rekisteri on sähköinen potilastietojärjestelmä Diarium. Sähköisessä potilastietojärjestelmässä tiedot luovutetaan asiakkaan kanssa hoitosuhteessa oleville fysioterapeuteille toimipisteestä riippumatta.
Fysiopiste Axoni kuuluu lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon. Asiakasta informoidaan Kanta arkistosta erikseen ja asiakas pystyy halutessaan vaikuttamaan tietojen luovuttamisen laajuuteen.
Hoitava taho. Esimerkiksi lääkäri, terveyskeskus, VSSHP/TYKS, yksityinen lääkäriasema
Lähettävä taho. Esimerkiksi lääkäri, terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema, vakuutusyhtiö
Maksava taho. Esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiö, kunta/terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema
Asiakkaan lähiomaisille tai hänen hoitoonsa osallistuvalle taholle (esimerkiksi palvelutalo, vanhainkoti, henkilökohtainen avustaja, kotisairaanhoito tai koulu)

Muut asiakkaasta kerättävät tiedot kuin potilastiedot ja niiden käyttötarkoitus:
Asiakkaan yhteystietoja (esim. sähköpostiosoitetta) voidaan käyttää markkinointitarkoituksessa ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella.
Asiakkaasta otettua kuva/videomateriaalia voidaan julkaista viestintä ja markkinointi tarkoituksessa ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

Fysiopiste Axonin keskitetty rekisteri on sähköinen potilastietojärjestelmä Diarium.
Ohjelmisto: Diarium
Toimittaja: Nordhealth Finland Oy
Yhteystiedot: Aleksanterinkatu 30-34, 00100 Helsinki,
 tuki@diarium.fi, puh. +358 9 425 50329
Vaatimuksenmukaisuustodistus: FI210617-84
linkki: https://www.diarium.fi/

3. Henkilötietojen säilytysaika

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

5. Oikeus peruuttaa suostumus

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

7. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Fysiopiste Axoni potilastietoja tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, asiakasta informoidaan siitä erikseen.

8. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Päivitetty 12.12.2023